Διακομιστές καθηγητές
Print

Διακομιστές καθηγητές

Η σημαντικότερη ομάδα στην οποία απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα είναι οι καθηγητές δευτεροβάβμιας εκπαίδευσης.  Πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει ανακοινωθεί στις χώρες εταίρους του προγράμματος.  Οι καθηγητές αυτοί έχουν πρόσβαση στις αρχικές πηγές που βρίσκονται στον δικτυακό τόπο του προγράμματος.  Κάθε χρόνο επιλέγουμε 3-4 καθηγητές ανά χώρα οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα εκπαίδευσης των θετικών επιστημών. Αυτοί οι καθηγητές εκπαιδεύονται (στην Αγγλική γλώσσα)  σε ετήσια ευρωπαικά σεμινάρια  σχετικά με το πρόγραμμα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι επιλεγμένοι καθηγητές θα λειτουργήσουν ως "Καθηγητές που συνεισφέρουν στο υλικό "  (TRA) για την εκπαίδευση άλλων συναδέλφων τους στην εθνική γλώσσα τους.  Οι  TRA θα οργανώνουν δικά τους εθνικά σεμινάρια σε συνεργασία με τα πιλοτικής φάσης σχολεία, σύμφωνα πάντα με το εθνικό εκπαιδευτικό τους σύστημα. 

 

List of TRA.

List of contributions.